Dette skal opp i kommunestyret

Del gjerne med venner!

Torsdag 16. november er det på nytt kommunestyremøte i Nordreisa. Dette blir det nåværende kommunestyrets andre møte og møtet finner denne gang sted hos På Taket Kafé i Sørkjosen.

Her er sakene som skal behandles:

PS 144/23 Godkjenning av innkalling
PS 145/23 Godkjenning av saksliste
PS 146/23 Valg av medlemmer til signering av protokoll
PS 147/23 Samlesak for orienteringssaker
PS 148/23 Samlesak for referatsaker
– RS 82/23 Ekstraordinær generalforsamling i Avfallsservice AS 27. september 2023
– RS 83/23 Ny veileder om interkommunalt samarbeid
– RS 84/23 Samarbeidsavtale om interkommunal vannområdekoordinator
– RS 85/23 Tilgrensende plan- og byggesaker til Nye Veiers portefølje

PS 149/23 Oppfølging av politiske vedtak OV 06/23 Oppfølging politiske vedtak fra 01.09.-06.11.2023
PS 150/23 Aksjonæravtale Nord-Troms museum AS
PS 151/23 Kommunebarometeret for 2023
PS 152/23 Planprogram oppvekstplan – høringsinnspill
PS 153/23 Planprogram oppvekstplan 2024-2034
PS 154/23 Kontrollutvalgets vedtak sak 22/22 – Forvaltningsrevisjon/undersøkelser Rovdas gravlund
PS 155/23 Forvaltningsrevisjonsrapport «Sykehjemstjenestene»
PS 156/23 Avklaring – delegasjonsmyndighet til utvalgene
PS 157/23 Etablering av midlertidig tilbud Omsorg +
PS 159/23 Fornyelse leasingavtale lastebil alternativt kjøp – Ny behandling Side 2 av 2
PS 160/23 Overdragelse av gammel driftsbygning fra Nordreisa kirkelig fellesråd til Nordreisa kommune
PS 161/23 Overdragelse av Nordreisa gravlund fra Nordreisa kommune til Nordreisa kirkelig fellesråd
PS 162/23 Søknad om endring av vedtak om kommunal garanti for Saga skianlegg prosjektet
PS 163/23 Utbedring av skadet flomvern ved Røyelen og Tørfosskulpen
PS 164/23 Ny selskapsavtale KomRev Nord IKS
PS 165/23 Valg av byggekomite for perioden 2023-2027
PS 166/23 Valg av representanter til vannområdeutvalg for Nord-Troms for perioden 20232027
PS 167/23 Valg av rådet for funksjonshemmede for perioden 2023-2027
PS 168/23 Suppleringsvalg til Eldrerådet for perioden 2023-2027

NB! Det kan komme endringer og tilføyelser i sakslisten før møtet.