Kommunestyremøte i februar – Oppdatert!

Del gjerne med venner!

8. februar er det klart for årets første kommunestyremøte i Nordreisa. Dette finner sted på Halti kulturscene og starter kl 09.00 (08.30 hvis det er innbyggerspørsmål).
Møtet er åpent for alle og kan også følges direkte via kommunens nettsider.

Møtet ledes som alltid av ordfører Hilde Nyvoll og varaordfører Morten Fredriksen.

Disse sakene skal behandles: (oppdatert 31. januar)

 • PS 05/24 Samlesak for orienteringssaker
 • • Beitedyr og rovdyr i Nordreisa v/Mattilsynet
 • • Utvikling av vannkraft i Nord-Troms v/Troms kraft
 • • Orientering og omvisning av utstillingen Fantastiske Reisa v/Nasjonalparksenteret og Reisa Villakssenter
 • PS 06/24 Samlesak for referatsaker
 • RS 01/24 Kontrollrapport Storslett mottak sendt fra Utlendingsdirektoratet
 • RS 02/24 Godkjenning kommunal garanti bygging av rulleski- og skiskytteranlegg i Saga
 • RS 03/24 Vedlagt Statsforvalterens godkjenning kommunal garanti bygging av rulleski- og skiskytteranlegg i Saga
 • RS 04/24 Nye avtaler mellom Helse Nord RHF og private rehabiliteringsinstitusjoner
 • RS 05/24 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 7.12.2023 – Nordreisa kommune
 • RS 06/24 Svar – Høgeggavegen 2, Storslett sentrum – gbnr 15/139 i Nordreisa
 • RS 07/24 Svar fra Norges råfisklag – Uttalelse fra Nordreisa kommunestyre
 • IP 01/24 Interpellasjon til kommunestyret 08.02.2024 – Håndtering av bemanningsutfordringer ved Sonjatun Sykehjem
 • PS 07/24 Planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2027
 • PS 08/24 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa kommune og UNN
 • PS 09/24 Kommunedelplan oppvekst 2024-2034
 • PS 10/24 Språkmotivering og stipend for kvensk i Nordreisa
 • PS 11/24 Strategi for nødvendig barnehagestruktur i Nordreisa kommune 1
 • PS 12/24 Vedtekter for kommunale barnehager 2024
 • PS 13/24 Tilstandsrapport Nordreisa barnevern 2023
 • PS 14/24 Vedtak – Forskrift om snøskuterløyper med næringsformål – Nordreisa kommune, Troms
 • PS 15/24 Reguleringsendring E6 Kvænangsfjellet
 • PS 16/24 Miljøkonsekvenser av snødeponi, brøytesnø og overvann fra veinett
 • PS 17/24 Lokalisering av brannstasjon i Nordreisa
 • PS 18/24 Kommunale retningslinjer, prosedyrer og frister ved søknader om tilskudd i spillemiddelordningen
 • PS 19/24 Samarbeidsavtale Nord Troms Friluftsråd for godkjenning
 • PS 20/24 Campus Nord-Troms AS – aksjonæravtale
 • PS 21/24 Debatthefte 2024. Rom for gode tjenester
 • PS 22/24 Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk – Grillstua mat- & vinhus
 • PS 23/24 Søknad om fornyet skjenkebevilling – Reisafjord Hotel
 • PS 24/24 Søknad om skjenkebevilling – BIOS A/S
 • PS 25/24 Søknad om skjenkebevilling – På Taket Kafe AS
 • PS 26/24 Søknad om skjenkebevilling – Reisa Lodge AS
 • PS 27/24 Søknad om skjenking av alkoholholdig drikk – Luggeføre Bar
 • PS 28/24 Søknad om skjenking av alkoholholdig drikk – Lyngen North
 • PS 29/24 Søknad om skjenkebevilling – Henriksen gjestestue AS
 • PS 30/24 Opprettelse av adhocutvalget for omsorg+ sine lokaler og renovering av Sonjatun eller nybygg av helsesenter
 • PS 31/24 Valg av representanter til representantskapet til Nord-Tromsrådet IPR for perioden 2023-2027
 • PS 32/24 Suppleringsvalg – vararepresentanter til representantskap 2023-2027
 • PS 33/24 Valg av representanter til sakkyndigutvalg for eiendomsskatt for perioden 2023-2027
 • PS 34/24 Valg av representanter med vara til klageutvalg for eiendomsskatt for perioden 2023-2027
 • PS 35/24 Valg av representant og vara til kirkelig fellesråd for perioden 2023-2027
 • PS 36/24 Valg av representanter til bygdedraktutvalg for perioden 2023 – 2027
 • PS 37/24 Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene 2023-2027
 • PS 38/24 Valg av samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2023 -2027